Polityka prywatności/ mechanizm cookies, adres IP

 1. Strona internetowa Produktowe360.pl używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez ELLSTONE na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez ELLSTONE produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin na stronie internetowej.
 2. ELLSTONE wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a)   Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

b)   Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

 1. ELLSTONE wykorzystuje cookies własne w celu:

a)   analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 1. ELLSTONE wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a)   zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 2. Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć w ustawieniach przeglądarki. W przypadku problemów sprawdź opcję pomocy swojej przeglądarki.
 3. ELLSTONE może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez ELLSTONE przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

 Prawa osób, których dane dotyczą

1.   Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

a)   Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił ELLSTONE.

b)   Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

c)   Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez ELLSTONE zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d)   Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem ELLSTONE może świadczyć jedynie za zgodą.

2.   Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

a)   Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli ELLSTONE przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług ELLSTONE, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Strony Internetowej oraz ułatwienie korzystania ze Strony Internetowej, a także badanie satysfakcji.

b)   Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

c)   Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i ELLSTONE nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

3.   Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

4.   Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

a)   Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

b)   dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

c)   wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

d)   wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

e)   dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

f)    dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu ELLSTONE podlega;

g)   dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

5.   Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, ELLSTONE może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega ELLSTONE Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług ELLSTONE, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

6.   Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

7.   Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. ELLSTONE nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

8.   Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

a)   gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ELLSTONE ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b)   gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

c)   gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)   gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

9.   Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

10. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

a)   uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b)   uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c)   uzyskać kopię swoich danych osobowych.

11. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

12. Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z pkt. 7 Polityki Prywatności.

13. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

a)   Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

b)   W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, ELLSTONE spełni żądanie albo odmówi jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – ELLSTONE nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

14. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

15. Klient ma prawo żądać od ELLSTONE przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w 7 Polityki Prywatności.

16. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 Usługi dopasowane do preferencji i zainteresowań (profilowanie)

 1. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 2. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Klientów.
 3. Profilowanie danych osobowych przez ELLSTONE polega na przetwarzaniu danych Klientów w sposób zautomatyzowany oraz ręczny, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy jego osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 4. W celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi za pośrednictwem Strony Internetowej, ELLSTONE korzysta z własnych mechanizmów cookies, aby pobrać informacje o aktywności Klienta na Stronie Sklepu Internetowego. Szczegóły w zakresie stosowanych cookies znajdują się w §3. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dopasowaniu komunikatów marketingowych do preferencji oraz zainteresowań.

 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

 1. ELLSTONE zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. ELLSTONE stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. ELLSTONE nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnij hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.
 3. ELLSTONE nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

 Zmiany Polityki Prywatności

  1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym ELLSTONE poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
  2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@efacet.pl
  3. Data wejścia w życie 01.10.2021r.

 

 

 

 

Copyright © produktowe360.pl 2022 | Polityka prywatności
Created with by projectcom.pl